2018 წლის პრიორიტეტები

2018 წლის 3 თვის შედეგები

2018 წლის 6 თვის შედეგები

2018 წლის 9 თვის შედეგები

2018 წლის 12 თვის შედეგები

I ცვლილება დადგენილება #55

II ცვლილება დადგენილება #60

III ცვლილება დადგენილება #69

IV ცვლილება დადგენილება#83

V ცვლილება დადგენილება#86

VI ცვლილება დადგენილება #97

VII ცვლილება დადგენილება #98

VIII ცვლილება დადგენილება #99

IX ცვლილება დადგენილება #101

X ცვლილება დადგენილება #107

XI ცვლილება დადგენილება #108

XII ცვლილება დაგენილება #116

XIII ცვლილება დადგენილება #120

XIV ცვლილება დაგენილება #122

დამტკიცებული დადგენილება #46

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ   

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასებების ინდიკატორები 

2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ხაზინა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

2020 წლის პროგრამული დანართი

2020 წლის შესრულება

2020 წლის შედეგები

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021 წლის ბიუჯეტის ცლილება I 

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება II

2021 წლის პირველი კვარტლის  შესრულება

2021 წლის ააიპ-ების პირველი კვარტლის შესრულება

იანვარ-მარტის შესრულება-ბალანსი-1

იანვარ-მარტის შესრულება -ფუნქციონალური

იანვარ-მარტის შესრულება-გადასახდელები

იანვარ-მარტის გადასახდელები-3

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება1- ბალანსი

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება1-გადასახდელები

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 1-ფუნქციონალური

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 1- შემოსულობები

2021 პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი პროგრამული 2021 წელი

დადგენილება#1(პირველი ცვლილება)

დადგენილება #2(მეორე ცვლილება)

დადგენილება #4 (მესამე ცვლილება)

დადგენილება # 5(მეოთხე ცვლილება)

დადგენილება #6 (მეხუთე ცვლილება)

დადგენილება #24 დამტკიცებული 2021 წლის

დადგენილება #9 (მეექვსე ცვლილება)

დადგენილება #10(მეშვიდე ცვლილება)

2021 წლის შედეგები II კვარტალი

2021 წლის ა(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის შესრულება II კვარტალი

2021 წლის 6 თვის შესრულება (ბალანსი)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (გადასახდელები)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (ფუნქციონალური)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (შემოსულობები)

დადგენილება #11(მერვე ცვლილება)

დადგენილება (მეცხრე ცვლილება)

2020-პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი

სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

2022 წლის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტები ნაერთი

2022 წელი დადგენილების პროექტი

2022 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2022-2025 წელი-პრიორიტეტების დოკუმენტი

2022 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი

ა(ა)იპ-ების 2022 წლის ბიუჯეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტი 2022-2025

2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი

2022წლის დამტკიცებული ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2022-2025 წლის კაპიტალური ბიუჯეტი

2022-2025 წლის პრიორიტეტების დოკუმენტი

2022 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

დაზუსტებული ბიუჯეტი-2022 I

დაზუსტებული ბიუჯეტი-2022 II

2021 წლის წლიური ბიუჯეტი (2021 წლის ბიუჯეტის წლიური შესრულების ანგარიში)

დაზუსტებული ბიუჯეტი-2022 III

ბიუჯეტი 2022. IV

ბიუჯეტი 2022.V

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2022 წლის პირველი კვარტლის ბიუჯეტის შესრულების ანგარიში

ბიუჯეტი 2022. VI

ბიუჯეტი 2022, VI

1 მარტის ბრძანება (ცვლილება1 )

1 მარტის ბრძანება (ცვლილება 2)

ბიუჯეტი VIII

2022 წლის შედეგები II კვარტალი

2023-2026 წელი-პრიორიტეტების დოკუმენტი

ოქმი 2023-2026 წლები

2023-2026 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

2022 წლის შედეგები 9 თვე

შესრულება 9 თვე-ბალანსი

შესრულება 9 თვე-შემოსულობები

შესრულება 9 თვე-გასასახდელები

შესრულება 9 თვე -ფუნქციონალური

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

2023 მოქალაქის გზამკვლევი ბიუჯეტის

2023 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2023-2026 პროგრამული დანართი

2023-2026 წელი პრიორიტეტების დოკუმენტი

2023 -ბიუჯეტის დადგენილების პროექტი

2023-2026 კაპიტალური დანართი

განმარტებითი -13-2022 წელი

დაზუსტებული ბიუჯეტი 2022.XIII

2022 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

2023 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2023 წლის მოქალაქის გზამკვლევი

2023 წლის (ა)იპების ბიუჯეტები

2023-2026 კაპიტალური დანართი

2023-2026 წლის პროგრამული დანართი

2023-2026 წელი პრიორიტეტების დოკუმენტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2023-ბიუჯეტი 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი-2023 I ცვლილება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი-2023 I ცვლილება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი-2023 II ცვლილება