ოთხშაბათი 01 დეკემბერი, 2021

2017 წლის პრიორიტეტები 

2017 წლის 3 თვის შედეგები

2017 წლის 6 თვის შედეგები

2017 წლის 9 თვის შედეგები

2017 წლის 12 თვის შედეგები

I ცვლილება დადგენილება #1

II ცვლილება დადგენილება #2

III ცვლილება დადგენილება #4

IV ცვლილება დადგენილება #9

V ცვლილება დადგენილება #10

VI ცვლილება დადგენილება #12

VII ცვლილება დადგენილება #13

VIII ცვლილება დადგენილება #17

IX ცვლილება დადგენილება #18

X ცვლილება დადგენილება #22

XI ცვლილება დადგენილება #25

XII ცვლილება დადგენილება#26

XIII ცვლილება დადგენილება #27

XIV ცვლილება დადგენილება #44

დადგენილება #34 დამტკიცებული

2018 წლის პრიორიტეტები

2018 წლის 3 თვის შედეგები

2018 წლის 6 თვის შედეგები

2018 წლის 9 თვის შედეგები

2018 წლის 12 თვის შედეგები

I ცვლილება დადგენილება #55

II ცვლილება დადგენილება #60

III ცვლილება დადგენილება #69

IV ცვლილება დადგენილება#83

V ცვლილება დადგენილება#86

VI ცვლილება დადგენილება #97

VII ცვლილება დადგენილება #98

VIII ცვლილება დადგენილება #99

IX ცვლილება დადგენილება #101

X ცვლილება დადგენილება #107

XI ცვლილება დადგენილება #108

XII ცვლილება დაგენილება #116

XIII ცვლილება დადგენილება #120

XIV ცვლილება დაგენილება #122

დამტკიცებული დადგენილება #46

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ   

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასებების ინდიკატორები 

2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ხაზინა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

2020 წლის პროგრამული დანართი

2020 წლის შესრულება

2020 წლის შედეგები

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021 წლის ბიუჯეტის ცლილება I 

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება II

2021 წლის პირველი კვარტლის  შესრულება

2021 წლის ააიპ-ების პირველი კვარტლის შესრულება

იანვარ-მარტის შესრულება-ბალანსი-1

იანვარ-მარტის შესრულება -ფუნქციონალური

იანვარ-მარტის შესრულება-გადასახდელები

იანვარ-მარტის გადასახდელები-3

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება1- ბალანსი

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება1-გადასახდელები

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 1-ფუნქციონალური

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება 1- შემოსულობები

2021 პრიორიტეტების დოკუმენტი

დანართი პროგრამული 2021 წელი

დადგენილება#1(პირველი ცვლილება)

დადგენილება #2(მეორე ცვლილება)

დადგენილება #4 (მესამე ცვლილება)

დადგენილება # 5(მეოთხე ცვლილება)

დადგენილება #6 (მეხუთე ცვლილება)

დადგენილება #24 დამტკიცებული 2021 წლის

დადგენილება #9 (მეექვსე ცვლილება)

დადგენილება #10(მეშვიდე ცვლილება)

2021 წლის შედეგები II კვარტალი

2021 წლის ა(ა).ი.პ-ების ბიუჯეტის შესრულება II კვარტალი

2021 წლის 6 თვის შესრულება (ბალანსი)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (გადასახდელები)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (ფუნქციონალური)

2021 წლის 6 თვის შესრულება (შემოსულობები)

დადგენილება #11(მერვე ცვლილება)

დადგენილება (მეცხრე ცვლილება)

2020-პრიორიტეტების დოკუმენტის პირველადი ვარიანტი

სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი

2021 წლის ბიუჯეტის შესრულების მოკლე მიმოხილვა

2022 წლის ა(ა)იპ-ების ბიუჯეტები ნაერთი

2022 წელი დადგენილების პროექტი

2022 წლის ბიუჯეტის განმარტებითი ბარათი

2022 წლის ბიუჯეტის პროგრამული დანართი

2022-2025 წელი-პრიორიტეტების დოკუმენტი

2022 წლის ბიუჯეტის მოქალაქის გზამკვლევი

ა(ა)იპ-ების 2022 წლის ბიუჯეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის კაპიტალური ბიუჯეტი 2022-2025