ორშაბათი 08 მარტი, 2021

2017 წლის პრიორიტეტები 

2017 წლის 3 თვის შედეგები

2017 წლის 6 თვის შედეგები

2017 წლის 9 თვის შედეგები

2017 წლის 12 თვის შედეგები

I ცვლილება დადგენილება #1

II ცვლილება დადგენილება #2

III ცვლილება დადგენილება #4

IV ცვლილება დადგენილება #9

V ცვლილება დადგენილება #10

VI ცვლილება დადგენილება #12

VII ცვლილება დადგენილება #13

VIII ცვლილება დადგენილება #17

IX ცვლილება დადგენილება #18

X ცვლილება დადგენილება #22

XI ცვლილება დადგენილება #25

XII ცვლილება დადგენილება#26

XIII ცვლილება დადგენილება #27

XIV ცვლილება დადგენილება #44

დადგენილება #34 დამტკიცებული

2018 წლის პრიორიტეტები

2018 წლის 3 თვის შედეგები

2018 წლის 6 თვის შედეგები

2018 წლის 9 თვის შედეგები

2018 წლის 12 თვის შედეგები

I ცვლილება დადგენილება #55

II ცვლილება დადგენილება #60

III ცვლილება დადგენილება #69

IV ცვლილება დადგენილება#83

V ცვლილება დადგენილება#86

VI ცვლილება დადგენილება #97

VII ცვლილება დადგენილება #98

VIII ცვლილება დადგენილება #99

IX ცვლილება დადგენილება #101

X ცვლილება დადგენილება #107

XI ცვლილება დადგენილება #108

XII ცვლილება დაგენილება #116

XIII ცვლილება დადგენილება #120

XIV ცვლილება დაგენილება #122

დამტკიცებული დადგენილება #46

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2018 წლის ბიუჯეტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის განსაზღვრის შესახებ   

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2019 წლის ბიუჯეტის პროექტზე 

საჩხერის მუნიციპალიტეტის პრიორიტეტების, პროგრამების აღწერის, მოსალოდნელი შედეგებისა და შეფასებების ინდიკატორები 

2019 წლის ბიუჯეტი

2019 წლის ხაზინა, 2019 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის გადასახადების შესრულება

2020 წლის ბიუჯეტის პროექტი

განმარტებითი ბარათი საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2020 წლის ბიუჯეტის პროექტზე

2020 წლის პროგრამული დანართი

2020 წლის შესრულება

2020 წლის შედეგები

2021 წლის ბიუჯეტის პროექტი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის 2021 წლის დამტკიცებული ბიუჯეტი

2021 წლის ბიუჯეტის ცლილება I 

2021 წლის ბიუჯეტის ცვლილება II