ოქმი #139-სტატუსის მინიჭება

ოქმი #140 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #141 (ცნობა და მიღება)

ოქმი #142 -სტატუსის მინიჭება

ოქმი #143 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #144 ცნობად მიღება

ოქმი #145 სტატუსის მინიჭება

ოქმი  #146 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #147 ცნობად მიღება

ოქმი #148 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #149 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #150 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #151 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #152 ცნობად მიღება

ოქმი #153 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #154 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #155 ცნობად მიღება

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება და დანართი სოფლებში საერთო კრებების გამართვის განრიგის შესახებ

ოქმი #156 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #157 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #158 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #159 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #160 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #161 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #162 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #163 ცნობად მიღება

ოქმი #164 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #165 ცნობად მიღება

ოქმი# 166 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #167 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი#168 მონიტორინგი

ოქმი #169 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #170 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #171 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #172 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #173 ცნობად მიღება

ოქმი #174 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #175 უარი სტატუსის მინიჭება

ოქმი #176 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #177 ცნობად მიღება

ოქმი #178 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 179 ცნობად მიღება

ოქმი #180 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #181 ცნობად მიღება

ოქმი #182 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #183 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #184 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #185 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #186 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #187 ცნობად მიღება

ოქმი # 188 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #189 უარი სტატუსის მინიჭებაზე

ოქმი #190 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #191 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 192 ცნობად მიღება

ოქმი #193 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #194 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #195 ცნობად მიღება

ოქმი # 196 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი # 197 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 198 სტატუსის მინიჭება

ბრძანება N 53 174

ოქმი #199 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #200 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #201 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #202 სტატუსისი მინიჭება

ოქმი # 203 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი # 204 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #205 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #206 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #207 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #208 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 209 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #210 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #211 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #212 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი # 213 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 214 სტატუსისი მინიჭება

ოქმი # 215 ცნობად მიღება

ოქმი # 216 სტატუსისი მინიჭება

ოქმი # 217 ცნობად მიღება

ოქმი # 218 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #219 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 220 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #221 ცნობად მიღება

ოქმი #222 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #223 ცნობად მიღება

ოქმი #224 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #225 სტატუსის მინიჭება

ოქმი # 226 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #227 სტატუსის მინიჭება

საქართველოს მთავრობის განკარგულება #1715, 4 სექტემბერი,  2020 წელი

ოქმი #228 სტატუსის მინიჭება

ოქმი #229 სტატუსის შეწყვეტა

ოქმი #230 სტატუსის მინიჭება

ბრძანება-სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის შესახებ

დანართი-სოფლის პროგრამების გრაფიკის შესახებ

ოქმი242

2022-2025 წლების საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

მერის ბრძანება

სოფლის მხარდაჭერის პროგრამა 2022 წელი-გრაფიკი

,,სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში" საჩხერის მუნიციპალიტტეში 2022 წლის საერთო კრებებისა და კონსულტაციების ოქმები

1 მარტის ბრძანება(ცვლილება 1)

1 მარტის ბრძანება (ცვლილება 2)

2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #1, 1 ივნისი, 2022 წელი

2023-2026 წლების პრიორიტეტების დოკუმენტის მომზადების მიზნით საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანებით შექმნილი სამუშაო ჯგუფის სხდომის ოქმი #2, 1 აგვისტო, 2022 წელი

საჩხერის მუნიციპალიტეტის მერის ბრძანება  2023-2026 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმის დამტკიცების თაობაზე

2023-2026 საშუალოვადიანი სამოქმედო გეგმა

 მერის ბრძანება საჩხერის მუნიციპალიტეტის დასახლებებში 2023 წელს სოფლის მხარდაჭერის პროგრამების შესახებ

,,სოფლის პროგრამა 2023" მერის ბრძანების დანართი