მიმდინარეობს ტესტირება

დიმიტრი გოდაბრელიძე - სივრცითი მოწყობის, არქიტექტურისა და მშენებლობის სამსახურის უფროსი