საჯარო ინფორმაციის გაცემის რეესტრი, მოთხოვნის ფორმა