2019-2021-წწ.-სამოქმედო-გეგმა

   განკარგულება  # 26 - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე წინასაარჩევნო შეხვედრების ადგილების განსაზღვრის შესახებ

   განკარგულება # 25 - საჩხერის მუნიციპალიტეტის ორგანოთა 2021 წლის არჩევნებთან დაკავშირებით საჩხერის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე სტენდების (ბილბორდების) დასადგმელად და საარჩევნო პლაკატების განსათავსებლად ადგილების გამოყოფის შესახებ

 დანართი წინასაარჩევნო შეხვედრების ადგილების შესახებ

 დანართი წინასაარჩევნო პლაკატების განსათავსებელი ადგილების შესახებ