ქეთევან მაჭარაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორცმაციო განყოფილების უფროსი  

Mail: macharashviliqetevan@gmail.com

Tel:  599 29 50 24

 

Ketevan Macharashvili - Head of Structural Unit Organizational, Material-Technical Support, Public Relations and Information Division

Mail: macharashviliqetevan@gmail.com

Tel:  599 29 50 24