ქეთევან მაჭარაშვილი – მეორადი სტრუქტურული ერთეულის  საორგანიზაციო, მატერიალურ–ტექნიკური უზრუნველყოფის,  საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და საინფორცმაციო განყოფილების უფროსი  

Mail: macharashviliqetevan@gmail.com

Tel:  599 29 50 24